Transparència superadmin 16 d'abril de 2024

Transparència

APASA
APASA, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies

APASA, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual i per coherència amb la nostra missió i valors, aposta per ser una organització sostenible, eficient, responsable, compromesa èticament i transparent davant la societat. Donant compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern; a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; i a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la informació següent.

APASA
Informació Institucional i organitzativa

Amb el desig que sigui d’interès i utilitat, es posa a la vostra disposició la informació institucional i organitzativa d’APASA. Trobareu, a continuació, la composició de la Junta de Govern, l’organigrama de l’entitat i la principal normativa interna i externa a què està subjecta l’Associació. També documents rellevants com ara les memòries socials.

APASA
La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació

Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs son gratuïts i no reben cap compensació econòmica per les seves funcions. Les seves funcions estan recollides als Estatuts de l’Associació.

APASA
Principal normativa interna
Dignitat i valor de la persona. És el principi ètic primer i fonamental, és un valor intrínsec que posseeix tothom. La dignitat humana és el dret que té cada ésser humà, de ser respectat i valorat. S’ha de reconèixer la diferència de l’altre, acceptar-la i respectar-la.
Igualtat. La igualtat és l’exigència de tractar a tothom amb la mateixa consideració i respecte, consisteix en no discriminar la persona per raó de sexe, edat, ètnia, creences, llengua, orientació sexual, situació econòmica i limitacions físiques o psíquiques.
Autonomia i llibertat. Consisteix en la capacitat de la persona de prendre lliurement les seves decisions.
Intimitat i confidencialitat. La intimitat és l’esfera personal de cadascú, on conviuen els valors humans i personals. El respecte a la intimitat reclama una actitud de respecte envers la intimitat física o corporal de la persona, el respecte a la seva intimitat psicològica o interior, i que es mantingui confidencial tota la informació relacionada amb la seva vida personal.
Consciència social. La consciència social ajuda a ser conscient de com l’entorn pot afavorir o perjudicar el desenvolupament de les persones i suposa entendre les necessitats de l’altre.
Competència. La competència és la capacitat per a realitzar una activitat de manera correcta, amb afany de millora i amb la preocupació de cercar en tot moment l’excel·lència.
Responsabilitat i conducta ètica. És la capacitat d’una persona de ser la causa dels propis actes i assumir-ne les conseqüències. Ser responsable vol dir haver de respondre davant els altres de la pròpia conducta.
Transparència. Informar de manera clara i precisa, a fi de que la informació sigui comprensible, sense ambigüitats per ser degudament compresa.
Participació. La implantació d’una estratègia de participació requereix que el personal s’impliqui amb l’entitat millorant així els resultats dels projectes i plans.
Desenvolupament personal i professional. És un procés de desenvolupament evolutiu i integral que les persones poden experimentar de manera contínua durant la seva trajectòria professional.
Civisme. És el comportament de la persona que compleix amb els seus deures com a ciutadana, respecta les lleis i contribueix així al funcionament correcte de la societat i al benestar de la resta dels membres de la comunitat.
APASA
Principal normativa externa
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
 • Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions.
 • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de serveis socials.
 • Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.
 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.
 • Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE).
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).
 • Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica
APASA
Memòria social
APASA
Informació econòmica, financera i pressupostària

Amb el desig que sigui d’interès i utilitat, es posa a la vostra disposició la informació econòmica i administrativa d’APASA. A continuació trobareu documents com els comptes anuals, l’informe d’auditoria, les retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat. De la mateixa manera, obrim l’accés a la informació referent als contractes establerts amb l’administració pública, als convenis subscrits i a les subvencions i els ajuts públics concedits.

Els membres de la Junta exerceixen el càrrec gratuïtament, segons l’Article 17.4 dels Estatuts.

Les retribucions del personal directiu no excedeixen del 150% del salari establert per càrrecs anàlegs en els convenis d’aplicació al sector segons l’Article 34 dels Estatuts.